Konkurs fotograficzny

Zmodyfikowany dnia 13-11-2018

Jury w składzie:

 

 • art. mal. Ewa Gołogórska-Kucia – przewodnicząca
 • mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska
 • mgr inż. Jan Zych – art. fot., członek Związku Polskich Artystów Fotografików
 • mgr Danuta Zajda – sekretarz

 

po zapoznaniu się z nadesłanym materiałem wyłoniło laureatów konkursu:

 

I miejsce – Beata Bołoz za fotografię „Wileńszczyzna 2018 – obchody 100-lecia niepodległości”,

 

II miejsce – Mariola Wieczorek za fotografię „To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci” /Or-Ot/,

 

III miejsce – Urszula Fecko za fotografię pt. „Fumus Bellum”,

 

wyróżnienie – Anna Kowalczyk za fotografię „Kimkolwiek jesteś”.

 

Nagrodzone prace prezentowane są do 13 listopada br. w Galerii Politechniki Krakowskiej GIL, przy ul. Warszawskiej 24.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

organizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

 

 

Temat konkursu: „NIEPODLEGŁOŚĆ”.

 

 1. Ogólnopolski konkurs fotograficzny, zwany dalej Konkursem, ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy.
 2. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.
 3. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace (format minimum 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca.
 5. Prace należy dostarczyć w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub wskutek wadliwego opakowania. Organizator nie ubezpiecza prac na czas transportu, ekspozycji i magazynowania.
 6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem-nazwą z użyciem sześciu znaków (dowolna kombinacja liter i cyfr) oraz opisem (tytułem) zdjęcia, a także datą i miejscem jego wykonania. Oprócz nazwy, zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora.
 7. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz elektroniczną wersją prac na CD lub DVD (w formacie JPG o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli w rozdzielczości 72 dpi lub większej). Koperta powinna być opisana godłem-nazwą, takim samym jak fotografie.
 8. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w Konkursie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.
 9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do ich nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora Konkursu w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej.
 10. Organizator powołuje jury, które zdecyduje o:
  1. zakwalifikowaniu prac do Konkursu,
  2. zakwalifikowaniu fotografii na wystawę,
  3. przyznaniu nagród*:

I nagroda                  1500,- zł

II nagroda                 1200,- zł

III nagroda                1000,- zł

 1. Jury ma prawo do nieprzyznania lub innego podziału nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.
 2. Nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem przez laureatów Konkursu osobistych praw autorskich.
 3. Pozostałe prace należy odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej. Ostateczny termin odbioru prac konkursowych upływa 15 stycznia 2019.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Terminarz przebiegu Konkursu:
  1. nadsyłanie prac: do 15 października 2018 (decyduje stempel pocztowy);
  2. wernisaż i ogłoszenie wyników Konkursu: 6-8 listopada 2018.
 6. Prace należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”:

Galeria Politechniki Krakowskiej GIL
ul. Warszawska 24
31–155 Kraków

lub

dostarczyć osobiście w godzinach 9.00-15.00 poniedziałek – piątek, budynek 10-36, I piętro, pokój 108 (tel. 12 628 24-88, 12 628-29-22).

Informacje dodatkowe:

Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej www.pk.edu.pl oraz na stronie Dni Jana Pawła II.

 

Załącznik:

Karta zgłoszenia

* zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) tekst jednolity z dnia 26 lipca 1993 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 416) tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2000 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 176); Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe: Art. 21  1. Wolne od podatku dochodowego są:

 • wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

ZAKTUALIZOWANA KARTA-ZGŁOSZENIA 2018

JP II_regulamin konkursu 2018

 

Sponsorzy

Patronat medialny


Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biuro Promocji
mgr Krzysztof Mleczko
tel. 12 370-86-71, 519-323-356

info@upjp2.edu.pl
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków