Konkurs fotograficzny

Zmodyfikowany dnia 30-11-2017

Na konkurs nadesłano 91 prac.

 

Jury w składzie:

 

 • art. mal. Ewa Gołogórska-Kucia – przewodnicząca
 • dr inż. arch. Piotr Kotucha
 • mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska
 • mgr inż. Jan Zych – art. fot., członek Związku Polskich Artystów Fotografików
 • mgr Danuta Zajda – sekretarz

 

po zapoznaniu się z nadesłanym materiałem do II etapu dopuściło 32 fotografie 20 autorów.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce – Katarzyna Rydel za zestaw czterech fotografii z Hebronu i Grecji,

II miejsceKlaudia Wąchała za fotografię „Prawa dla wszystkich”,

III miejsceAnna Kowalczyk za zestaw 2 fotografii pt. „My” i „Razem”.

 

25 fotografii zostało wyróżnionych udziałem w wystawie pokonkursowej. Autorami tych prac są:

Anna Ciszewska

Sandra Drzewicz

Iga Kałka

Anna Kowalczyk

Antoni Łukowicz

Adrianna Marzec

Robert Nartowski

Tomasz Okoniewski

Marcin Olszewski

 

Andrzej Pawluk

Anna Piwowarska-Sosik

Krzysztof Ptasznik

Waldemar Sowiński

Martyna Szweda

Kamila Wąsala

Mateusz Więcek

Robert Witakowski

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego

organizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

 

Temat konkursu: „PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA NARODÓW”

 

 

 • Ogólnopolski konkurs fotograficzny, zwany dalej Konkursem, ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy.
 • Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.
 • Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 • Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace (format minimum 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca.
 • Prace należy dostarczyć w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub wskutek wadliwego opakowania. Organizator nie ubezpiecza prac na czas transportu, ekspozycji i magazynowania.
 • Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem-nazwą z użyciem sześciu znaków (dowolna kombinacja liter i cyfr) oraz opisem (tytułem) zdjęcia, a także datą i miejscem jego wykonania. Oprócz nazwy, zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora.
 • Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz elektroniczną wersją prac na CD lub DVD (w formacie JPG o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli w rozdzielczości 72 dpi lub większej). Koperta powinna być opisana godłem-nazwą, takim samym jak fotografie.
 • Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w Konkursie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.
 • Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do ich nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora Konkursu w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej.
 • Organizator powołuje jury, które zdecyduje o:

 

  1. zakwalifikowaniu prac do Konkursu,
  2. zakwalifikowaniu fotografii na wystawę,
  3. przyznaniu nagród:

                I nagroda 1500,- zł

                II nagroda 1200,- zł

                III nagroda 1000,- zł

 

 • Jury ma prawo do nieprzyznania lub innego podziału nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.
 • Nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem przez laureatów Konkursu osobistych praw autorskich.
 • Pozostałe prace należy odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej. Ostateczny termin odbioru prac konkursowych upływa 15 stycznia 2018.
 • Nadesłanie prac na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Terminarz przebiegu Konkursu:

 

   1. nadsyłanie prac: do 16 października 2017 (decyduje stempel pocztowy);
   2. wernisaż i ogłoszenie wyników Konkursu: 7-9 listopada 2017.

 

 • Prace należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”:

 

Galeria Politechniki Krakowskiej GIL

Warszawska 24
31–155 Kraków
lub

dostarczyć osobiście w godzinach 9:00-15:00 poniedziałek – piątek, budynek 10-36, I piętro, pokój 108 (tel. 12 628 24 88, 12 628 29 22).

Informacje dodatkowe:

Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej www.pk.edu.pl oraz na stronie Dni Jana Pawła II.

 

Pliki do pobrania:

JP II_KARTA-ZGŁOSZENIA 2017

JP II_regulamin konkursu 2017

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350) tekst jednolity z dnia 26 lipca 1993 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 416) tekst jednolity z dnia 31 stycznia 2000 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 176); Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe: Art. 21  1. Wolne od podatku dochodowego są:

wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

 

 

 

Sponsorzy

Patronat medialny


Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biuro Promocji
mgr Krzysztof Mleczko
tel. 12 370-86-71, 519-323-356

info@upjp2.edu.pl
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków