Konkurs fotograficzny

Zmodyfikowany dnia 13-07-2020

Regulamin konkursu fotograficznego

organizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki

Temat konkursu: „JAN PAWEŁ II. CO DALEJ?”

 

 1. Ogólnopolski konkurs fotograficzny, zwany dalej Konkursem, ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy.
 2. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.
 3. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace (format minimum 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca.
 5. Prace należy dostarczyć w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed zniszczeniem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub wskutek wadliwego opakowania. Organizator nie ubezpiecza prac na czas transportu, ekspozycji i magazynowania.
 6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie godłem-nazwą z użyciem sześciu znaków (dowolna kombinacja liter i cyfr) oraz opisem (tytułem) zdjęcia, a także datą i miejscem jego wykonania. Oprócz nazwy, zdjęcie nie może zawierać żadnych danych identyfikujących autora.
 7. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia oraz elektroniczną wersją prac (CD, DVD, pendrive…, (w formacie JPG o wymiarach minimum 1200×1600 pikseli w rozdzielczości 72 dpi lub większej). Koperta powinna być opisana godłem-nazwą, takim samym jak fotografie.
 8. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w Konkursie oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.
 9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez autorów fotografii prawa do ich nieodpłatnego wykorzystania przez Organizatora Konkursu w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej.
 10. Organizator powołuje jury, które zdecyduje o:
  • zakwalifikowaniu prac do Konkursu,
  • zakwalifikowaniu fotografii na wystawę,
  • przyznaniu nagród:

I nagroda                     1500,- zł

II nagroda                     1200,- zł

III nagroda                    1000,- zł

 1. Jury ma prawo do nieprzyznania lub innego podziału nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.
 2. Nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem przez laureatów Konkursu osobistych praw autorskich.
 3. Pozostałe prace należy odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej. Ostateczny termin odbioru prac konkursowych upływa 15 stycznia 2021.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs i wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Terminarz przebiegu Konkursu:
  • nadsyłanie prac: do 12 października 2020 (decyduje stempel pocztowy);
  • ogłoszenie wyników Konkursu: 3-5 listopada 2020.
 6. Prace należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”:

Galeria Politechniki Krakowskiej KOTŁOWNIA, ul. Warszawska 24, 31–155 Kraków ,lub dostarczyć osobiście w godzinach 900-1500 poniedziałek–piątek, budynek 10-06 (tel. 12 628-24-88, 12 628-20-96, 12 628-29-22).

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków.
  • Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w stopniu niezbędnym do realizacji przebiegu Konkursu..
  • Podanie danych osobowych przez osoby zgłaszające się do Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia do Konkursu.
  • Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Działu Promocji Politechniki Krakowskiej, Kraków, ul. Warszawska 24 (tel. 12 628-24-88, 12 628-20-96), a w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, sądy i właściwe organy.
  • Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  • Dane osobowe uczestnika Konkursu są przechowywane do momentu zakończenia czynności związanych z rozstrzygnięciem Konkursu, a dane zwycięzców konkursu i osób wyróżnionych – bezterminowo w celu realizacji osobistych praw autorskich autora pracy związanych z publikowaniem nagrodzonej pracy oraz imienia i nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach, na stronach internetowych związanych z Organizatorem oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
  • Uczestnik Konkursu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO.
  • Dane osobowe uczestnika Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje dodatkowe: Wszelkie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej www.pk.edu.pl oraz na stronie Dni Jana Pawła II.

Załącznik:

Karta zgłoszenia

JP II_regulamin konkursu 2020
JP II_regulamin konkursu 2020
KARTA-ZGŁOSZENIA 2020
KARTA-ZGŁOSZENIA 2020

Sponsorzy

Patronat medialny


Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biuro Promocji
mgr Krzysztof Mleczko
tel. 12 370-86-71, 519-323-356

info@upjp2.edu.pl
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków