Konkurs literacki

Zmodyfikowany dnia 13-11-2018

Wyniki konkursu literackiego XIII edycji Dni Jana Pawła II 2018 „NIEPODLEGŁOŚĆ”

 

 

Pierwsze miejsce otrzymuje pan Maciej Bukowicki (GEDEON), student prawa na Uniwersytecie Gdańskim, za pracę „Niepodległość i co dalej”. (Nagrodą jest pielgrzymka zagraniczna i 2000 zł).

Drugie miejsce otrzymuje pani Klaudia Miśkowicz (MANDARYNKA), studentka filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, za pracę „Wolna ojczyzna – dar i zobowiązanie”. (Nagrodą jest pielgrzymka zagraniczna i 1000 zł).

Trzecie miejsce otrzymuje pani Natalia Pochroń (POLKA), studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, za pracę „Opowieść o pewnej niepodległości”. (Nagrodą jest 1000 zł).

Czwarte miejsce (wyróżnienie) otrzymuje pan Przemysław Brzuszczak, student historii na Uniwersytecie Warszawskim, za pracę „Kategoria dobra wspólnego w świetle encyklik papieskich – ze szczególnym uwzględnieniem myśli Jana Pawła II”.

 

DNI JANA PAWŁA II 2018
„NIEPODLEGŁOŚĆ”

Organizatorzy XIII edycji Dni Jana Pawła II

ogłaszają

KONKURS LITERACKI DLA STUDENTÓW!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. TEMAT: NIEPODLEGŁOŚĆ.
 2. PRZEDMIOTEM PRACY MOŻE BYĆ:– analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
  – twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej.
 3. KRYTERIA FORMALNE I NORMY REDAKCYJNE:

  3.1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w roku akademickim 2017/2018 są studentami (studia I, II, III stopnia, jednolite magisterskie).
  3.2. Praca musi  mieć charakter oryginalny. Nie może być nigdzie wcześniej prezentowana ani też publikowana.
  3.3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach. Kategoria I esej. Kategoria II utwór poetycki.
  3.4. Objętość pracy pisemnej (eseju): od 15 tys. do 30 tys. znaków wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12; przypisy: TNR 10; interlinia w tekście zasadniczym: 1.5, w przypisach: pojedyncza; znaki liczone ze spacjami).
  3.5.  Tekst poetycki – w dowolnej konwencji i formie musi być inspirowany myślą i dziełem Karola Wojtyły – Jana Pawła II lub pozostawać w związku z jego osobą .
 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:

  Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  Biuro Promocji
  ul. 
  Kanonicza 9
  31-002 Kraków4.1. Prace należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, w dwóch egzemplarzach tekstu (wydruk A4, jednostronny), z dopiskiem na kopercie „KONKURS – DNI JANA PAWŁA II 2018”. Do wydruku należy dołączyć tekst pracy w plikach pdf oraz doc, zarejestrowanych na płycie CD.
  4.2. Na każdym egzemplarzu pracy – zamiast podawania nazwiska i innych danych personalnych – należy umieścić wyłącznie dowolnie wybrany przez siebie pseudonim. Osoby, uczestniczące w Konkursie po raz kolejny proszone są bezwzględnie o zmianę wcześniejszego pseudonimu. Posłużenie się po raz drugi tym samym pseudonimem spowoduje automatyczną dyskwalifikację.
  4.3. W osobnej, zaklejonej kopercie należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię i nazwisko, adres domowy, adres do korespondencji elektronicznej, kontakt telefoniczny, nazwę i adres uczelni, rok i kierunek studiów oraz umieszczony na pracy konkursowej pseudonim).
 1. TERMIN ZŁOŻENIA PRAC:
  5.1. Prace przyjmowane będą do 24 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  Uwaga: Osoby, które będą wysyłać prace w ostatnich dniach przed upływem podanego terminu złożenia, proszone są, aby ze względów organizacyjnych przesłały na adres mailowy organizatorów (info@upjp2.edu.pl) krótką informację o udziale w konkursie i dacie wysłania pracy (zaznaczając w temacie wiadomości: „konkurs”).
  5.2. Prace wysłane po wskazanym terminie ze względów formalnych nie zostaną uwzględnione w konkursie.
 1. KRYTERIA OCENY PRAC:– znajomość nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
  – samodzielność i oryginalność koncepcji autorskiej,
  – umiejętność analizy tekstu oraz umiejętność syntezy problemu,
  – prawidłowy warsztat badawczy, świadomość metodologiczna,
  – jakość formy literackiej (poprawność językowa, kompozycja pracy, spójność dyskursu),
  – wartość artystyczna tekstu ( w odniesieniu do utworów poetyckich).
 1. NAGRODY:

I miejsce:                       pielgrzymka zagraniczna oraz 2000 zł
II miejsce:                     pielgrzymka zagraniczna oraz 1000 zł
III miejsce:                   gratyfikacja pieniężna w wysokości 1000 zł

 

Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród oraz innego ich podziału.

Nagrody zostaną wręczone na zakończenie Dni Jana Pawła II, 8 listopada 2018 r., po Mszy Świętej
w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (ul. Totus Tuus 32), którą o godz. 17.00 odprawi Metropolita Krakowski.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dni Jana Pawła II – 2018 – „Niepodległość”

o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (UPJPII)

 

Przewodnicząca jury konkursowego

prof. zw. dr hab. Zofia Zarębianka (UJ)

 

 20180627_Regulamin Konkursu Literackiego 2018

Sponsorzy

Patronat medialny


Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biuro Promocji
mgr Krzysztof Mleczko
tel. 12 370-86-71, 519-323-356

info@upjp2.edu.pl
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków