Konkurs literacki

Zmodyfikowany dnia 05-11-2020

Jury konkursowe w składzie:
– prof. Zofia Zarębianka (UJ) – przewodnicząca,
– prof. Joanna Dulińska (PK),
– dr Renata Gadamska-Serafin (UJ),
– prof. Włądysław Migdał (UR),
– dr Bogusław Gryszkiewicz (UP)

postanowiło nagrodzić autorów 6 prac.

Pierwsze miejsce otrzymuje pani Izabela Borkowska (pseudonim Kariotyp), studentka biologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, za pracę „Analiza rozdziału 2 i 3 dzieła Jana Pawła II – Fides et Ratio”. Nagrodą jest pielgrzymka zagraniczna i 5000 zł.

Drugie miejsce otrzymuje pani Julia Kiestrzyn (pseudonim Koziorożec), studentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę „Odkrywanie Boga”. Nagrodą jest pielgrzymka zagraniczna i 3000 zł.

Trzecie miejsce otrzymuje pani Berenika Seryczyńska (pseudonim Wędrowiec), doktorantka Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, za pracę „Pewna spowiedź”. Nagrodą jest 2000 zł.

Czwarte miejsce (wyróżnienie) otrzymuje pan Adam Nowaczewski (pseudonim Oniemiały), student dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę „Tryptyk współczesny”. Nagrodą jest 1000 zł.

Piąte miejsce (wyróżnienie) otrzymuje pani Klaudia Augustyn (pseudonim Kanon), studentka psychologii ogólnoakademickiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, za pracę
„7 i pół miliarda serc”. Nagrodą jest 1000 zł.

Szóste miejsce (wyróżnienie) otrzymuje pani Kamila Szmigiel (pseudonim kamyk), studentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, za pracę „Syn marnotrawny Rembrandta w dłoniach Bogach”. Nagrodą jest 1000 zł.

Gratulujemy nagrodzonym i informujemy, że wszystkie 6 prac zostanie wydanych w postaci książki, która ukaże się w listopadzie 2021 roku.

DNI JANA PAWŁA II 2020
„JAN PAWEŁ II. CO DALEJ?”

Organizatorzy XV edycji Dni Jana Pawła II

ogłaszają

KONKURS LITERACKI DLA STUDENTÓW!

REGULAMIN KONKURSU
1. TEMAT: „JAN PAWEŁ II. CO DALEJ?”.
2. PRZEDMIOTEM PRACY MOŻE BYĆ:
– analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
– twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej.
3. KRYTERIA FORMALNE I NORMY REDAKCYJNE:
3.1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w roku akademickim 2019/2020 są studentami (studia I, II, III stopnia, jednolite magisterskie).
3.2. Praca musi  mieć charakter oryginalny. Nie może być nigdzie wcześniej prezentowana ani też publikowana.
3.3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach. Kategoria I esej. Kategoria II utwór poetycki.
3.4. Objętość pracy pisemnej (eseju): od 15 tys. do 30 tys. znaków wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12; przypisy: TNR 10; interlinia w tekście zasadniczym: 1.5, w przypisach: pojedyncza; znaki liczone ze spacjami).
3.5.  Tekst poetycki – w dowolnej konwencji i formie musi być inspirowany myślą i dziełem Karola Wojtyły – Jana Pawła II lub pozostawać w związku z jego osobą .
4. MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Biuro Promocji / Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II
ul. Kanonicza 9, 31-002 Kraków

4.1. Prace należy składać w zamkniętej kopercie formatu C4, w dwóch egzemplarzach tekstu (wydruk A4, jednostronny), z dopiskiem na kopercie „KONKURS – DNI JANA PAWŁA II 2020”. Do wydruku należy dołączyć tekst pracy w plikach pdf oraz doc, zarejestrowanych na płycie CD. Dopuszcza się przesłanie wersji elektronicznej na adres info@upjp2.edu.pl.
4.2. Na każdym egzemplarzu pracy – zamiast podawania nazwiska i innych danych personalnych – należy umieścić wyłącznie dowolnie wybrany przez siebie pseudonim. Osoby, uczestniczące w Konkursie po raz kolejny proszone są bezwzględnie o zmianę wcześniejszego pseudonimu. Posłużenie się po raz drugi tym samym pseudonimem spowoduje automatyczną dyskwalifikację.
4.3. W osobnej, zaklejonej kopercie należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię i nazwisko, adres domowy, adres do korespondencji elektronicznej, kontakt telefoniczny, nazwę i adres uczelni, rok i kierunek studiów oraz umieszczony na pracy konkursowej pseudonim).
5. TERMIN ZŁOŻENIA PRAC:
5.1. Prace przyjmowane będą do 23 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga: Osoby, które będą wysyłać prace w ostatnich dniach przed upływem podanego terminu złożenia, proszone są, aby ze względów organizacyjnych przesłały na adres mailowy organizatorów (info@upjp2.edu.pl) krótką informację o udziale w konkursie i dacie wysłania pracy (zaznaczając w temacie wiadomości: „konkurs”).
5.2. Prace wysłane po wskazanym terminie ze względów formalnych nie zostaną uwzględnione
w konkursie.
6. KRYTERIA OCENY PRAC:
– znajomość nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
– samodzielność i oryginalność koncepcji autorskiej,
– umiejętność analizy tekstu oraz umiejętność syntezy problemu,
– prawidłowy warsztat badawczy, świadomość metodologiczna,
– jakość formy literackiej (poprawność językowa, kompozycja pracy, spójność dyskursu),
– wartość artystyczna tekstu ( w odniesieniu do utworów poetyckich).
7. NAGRODY:
I miejsce:                    pielgrzymka zagraniczna oraz 5000 zł
II miejsce:                   pielgrzymka zagraniczna oraz 3000 zł
III miejsce:                 gratyfikacja pieniężna w wysokości 2000 zł

Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród oraz innego ich podziału.

Nagrody zostaną wręczone na zakończenie Dni Jana Pawła II, 5 listopada 2020 r., po Mszy Świętej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (ul. Totus Tuus 32), którą o godz. 17.00 odprawi Metropolita Krakowski.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dni Jana Pawła II – 2020 – „Jan Paweł II. Co dalej?”
prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (UPJPII)

Przewodnicząca jury konkursowego
prof. zw. dr hab. Zofia Zarębianka (UJ)

Regulamin Konkursu Literackiego 2020
Regulamin Konkursu Literackiego 2020

Sponsorzy

Patronat medialny


Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biuro Promocji
mgr Krzysztof Mleczko
tel. 12 370-86-71, 519-323-356

info@upjp2.edu.pl
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków