Konkurs literacki

Zmodyfikowany dnia 07-11-2017

 

 

Wyniki konkursu literackiego XII edycji Dni Jana Pawła II 2017 „PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA NARODÓW”

 

Pierwsze miejsce otrzymuje pani Natalia Pochroń, studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, za pracę „Prawa człowieka, prawa narodów – za wszelką cenę czy mimo wszystko?”. (Nagrodą jest pielgrzymka do Ziemi Świętej i 2000 zł. )

Drugie miejsce otrzymuje pani Klaudia Miśkowicz, studentka filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, za pracę „List do przyjaciela, czyli rzecz o godności ludzkiej jako podstawie praw człowieka i narodów”. (Nagrodą jest samolotowa pielgrzymka do grobu św. Jana Pawła II – Rzym i Watykan 2018 r.  i 1000 zł).

Trzecie miejsce nie zostało przyznane.

Czwarte miejsce (pierwsze wyróżnienie) otrzymuje pan Jakub Knurek, absolwent biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, za pracę „Problem wolnej woli w ujęciu encykliki Veritatis splendor w kontekście dialogu z filozofią deterministyczną”.

 

 

DNI JANA PAWŁA II 2017
„PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA NARODÓW”

Organizatorzy XII edycji Dni Jana Pawła II

ogłaszają

KONKURS LITERACKI DLA STUDENTÓW!

REGULAMIN KONKURSU

 1. TEMAT: PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA NARODÓW.
 2. PRZEDMIOTEM PRACY MOŻE BYĆ:
  – analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
  – twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej.
 3. KRYTERIA FORMALNE I NORMY REDAKCYJNE:
  1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które w roku akademickim 2016/2017 są studentami (studia I, II, III stopnia, jednolite magisterskie).
  2.  Praca ma mieć charakter oryginalny. Nie może być nigdzie wcześniej prezentowana ani też publikowana.
  3. Objętość pracy pisemnej: od 15 tys. do 30 tys. znaków wraz z przypisami (czcionka Times New Roman 12; przypisy: TNR 10; interlinia w tekście zasadniczym: 1.5, w przypisach: pojedyncza; znaki liczone ze spacjami).
 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC: Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  Biuro Promocji
  Kanonicza 9
  31-002 Kraków

  1. Prace należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, w dwóch egzemplarzach tekstu (wydruk A4, jednostronny), z dopiskiem na kopercie „KONKURS – DNI JANA PAWŁA II 2017”. Do wydruku należy dołączyć tekst pracy w plikach pdf oraz doc, zarejestrowanych na płycie CD.
  2. Na każdym egzemplarzu pracy – zamiast podawania nazwiska i innych danych personalnych – należy umieścić wyłącznie dowolnie wybrany przez siebie pseudonim. Osoby, uczestniczące w Konkursie po raz kolejny proszone są bezwzględnie o zmianę wcześniejszego pseudonimu. Posłużenie się po raz drugi tym samym pseudonimem spowoduje automatyczną dyskwalifikację.
  3. W osobnej, zaklejonej kopercie należy dołączyć dane osobowe autora pracy (imię i nazwisko, adres domowy, adres do korespondencji elektronicznej, kontakt telefoniczny, nazwę i adres uczelni, rok i kierunek studiów oraz umieszczony na pracy konkursowej pseudonim).
 2. TERMIN ZŁOŻENIA PRAC:
  1. Prace przyjmowane będą  do 22 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
   Uwaga: Osoby, które będą wysyłać prace w ostatnich dniach przed upływem podanego terminu złożenia, proszone są, aby ze względów organizacyjnych przesłały na adres mailowy organizatorów (info@upjp2.edu.pl) krótką informację o udziale w konkursie i dacie wysłania pracy (zaznaczając w temacie wiadomości: „konkurs”).
  2. Prace wysłane po wskazanym terminie ze względów formalnych nie zostaną uwzględnione w konkursie.
 3. KRYTERIA OCENY PRAC:
  – znajomość nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
  – samodzielność i oryginalność koncepcji autorskiej,
  – umiejętność analizy tekstu oraz  umiejętność syntezy problemu,
  – prawidłowy warsztat badawczy, świadomość metodologiczna,
  – jakość formy literackiej (poprawność językowa, kompozycja pracy, spójność dyskursu).
 1. NAGRODY:
  I miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 2000 zł
  II miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 1000 zł
  III miejsce: gratyfikacja pieniężna w wysokości 1000 zł
  Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród oraz innego ich podziału.
  Nagrody zostaną wręczone na zakończenie Dni Jana Pawła II, 9 listopada 2017 r., po Mszy Świętej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (ul. Totus Tuus 32), którą o godz. 17.00 odprawi Metropolita Krakowski.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dni Jana Pawła II – 2017 – „Prawa człowieka i prawa narodów”

prof. dr hab. Wojciech Misztal
Prorektor UPJPII

>> Regulamin konkursu 2017 <<

Sponsorzy

Patronat medialny


Biuro Organizacyjne Dni Jana Pawła II:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Biuro Promocji
mgr Krzysztof Mleczko
tel. 12 370-86-71, 519-323-356

info@upjp2.edu.pl
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków